DOPORUČUJEME
FILTRACE
    Nastavením přísné filtrace si výrazně snižujete možnost výběru produktů. Např. pokud sháníte obklad stěny, není vhodné filtrovat pouze produkty na stěnu, lze použít i dlažbu.
Koncentra´t k odstraneˇni´ necˇistot.

Charakteristika
Efektivneˇ odstranˇuje sˇpi´nu z fasa´dy
Vysoce u´cˇinny´
Na vnitrˇni´ i vneˇjsˇi´ pouzˇiti´
Neobsahuje zˇi´rave´ la´tky
Odstranˇuje sˇpi´nu, olej i mastnotu

Oblasti použití
Ceresit CT 98 slouzˇi´ k umy´va´ni´ a odmasˇtˇova´ni´ teˇzˇko znecˇisˇteˇny´ch fasa´d budov ukoncˇeny´ch tenkovrstvovy´mi akryla´tovy´mi, silika´tovy´mi, silikonovy´mi nebo silika´to-silikonovy´mi omi´tkami. Ceresit CT 98 je vhodny´ i k cˇisˇteˇni´ fasa´d z va´penno-cementovy´ch omi´tek, prˇi´rodni´ho cˇi umeˇle´ho kamene, fasa´d ukoncˇeny´ch keramicky´m na´teˇrem cˇi fasa´d vytvorˇeny´ch ze skla a hlini´ku. Vy´robek je soucˇa´sti´ syste´mu° Ceresit Ceretherm (ETICS). Po umyti´ fasa´dy pomoci´ Ceresitu CT 98 je mozˇne´ ji obnovit pomoci´ fasa´dni´ch na´teˇru° Ceresit. Koncentra´t se mu°zˇe pouzˇi´t i na cˇisˇteˇni´ a odmasˇtˇova´ni´ minera´l- ni´ch podlah, ktere´ byly znecˇisˇteˇne´ jesˇteˇ prˇed naneseni´m na´-sledny´ch vrstev. Ceresit CT 98 odstranˇuje motorovy´ olej, suche´ necˇistoty, technickou su°l, saze cˇi lehke´ uhlovodi´ky. Mu°zˇe se pouzˇi´t i na cˇisteˇni´ skla a plastu. Produkt je urcˇeny´ na vnitrˇni´ i vneˇjsˇi´ pouzˇiti´.


Příslušenství

Podobné produkty

1