| Madako limited s.r.o. | Svojsíkova 514 | Městec Králové | 289 03 | IČ 24138827

OBCHODNÍ PODMÍNKY MADAKO limited s.r.o.


Obchodní firmy | MADAKO limited s.r.o.
Sídlo společnosti | Svojsíkova 514 | Městec Králové | 289 03
Identifikační číslo | 24138827
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 182170
Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.madako.cz

| 1 | ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


| 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Madako
limited s.r.o. se sídlem Svojsíkova 514, Městec Králové, 289 03, identifikační číslo: 24138827, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 182170 (dále jen
„prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na
základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou
(dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je
prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.madako.cz (dále jen
„webová stránka“), a to prostřednictvím rozhrání webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
| 1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná
ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
| 1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a
obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
| 1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
| 1.5. Při objednání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje
uvedené při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
| 1.6. Objednávky se zbožím skladem musí být doručeny do 10:00 hod., aby byly ten den
expedovány. Objednávky přijaté po 10:00 hod. budou zpracovány následující den.


| 2 | UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


| 2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvy ohledně tohoto zboží.
| 2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého
zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny
zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto
ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných
podmínek.
| 2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a
dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené webovém
rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
| 2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
| 1.4.1. Objednávaném zboží (objednané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku
webového rozhraní obchodu),
| 1.4.2. Způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručené objednávaného
zboží
| 1.4.3. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
| 2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje,
které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat
chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu
klinutím na tlačítko „Závazně objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím
považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení
kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v
uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
| 2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní
ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky
(například písemně či telefonicky).
Stránka 2 z 6 | obchodní podmínky | Madako limited s.r.o. | Svojsíkova 514 | Městec Králové | 289 03 | IČ 24138827
| 2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací),
jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty
kupujícího.
| 2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením
kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonické hovory) si hradí kupující sám,
přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


| 3 | CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY


| 3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující
uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 V hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese:
Madako limited s.r.o., Zahradní 1720, Lysá nad Labem, 289 22
Madako limited s.r.o., Lidické náměstí 48, Jičín, 506 01
 Platební kartou
 Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 43-9778640237/0100, vedený u společnosti
Komerční banka Jičín (dále jen „účet prodávajícího“)
| 3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s
balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní
cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
| 3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno
ustanovení čl. 3.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
| 3.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí
zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.
| 3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s
uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit
kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
| 3.6. Octne-li se kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny jednotlivé dodávky, je kupující
oprávněna na něm požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky denně. V
tomto případě zůstává zboží i nadále majetkem kupujícího až do úplného uhrazení faktur(y). Trvá-li
prodlení kupujícího déle než 30 dnů, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení
od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem jeho doručení kupujícímu. Strany jsou v
takovémto případě povinny si navzájem vrátit vše, co podle této smlouvy získaly. Vrácení zboží
namísto úhrady je možné pouze na výzvu prodávajícího nebo po dohodě s ním a děje se na vlastní
náklad a nebezpečí kupujícího. Pokud nedojde k úplnému vrácení do 30 dnů od doručení Odstoupení
od smlouvy kupujícímu, vyhrazuje si prodávající přednostní právo na exekuci majetku.
| 3.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému
potvrzení objednávky (čl. 2.6.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží
kupujícímu.
| 3.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
| 3.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními
předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu
daňový dokud – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad –
fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na
elektronickou adresu kupujícího


| 4 | ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


| 4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné
odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího.
| 4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od
kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku
právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že
předmět kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne
převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve
lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový
formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od
kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu
elektronické pošty prodávajícího. Při zaslání v elektronické podobě prodávající kupujícímu bez
zbytečného odkladu pošle potvrzení přijetí zprávy.
Stránka 3 z 6 | obchodní podmínky | Madako limited s.r.o. | Svojsíkova 514 | Městec Králové | 289 03 | IČ 24138827
| 4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od
počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy
prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením
zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou
poštovní cestou.
| 4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní
prostředky přijaté od kupujícího do třiceti (30) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a to na
účet kupujícího.
| 4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti
nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
| 4.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku
právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit,
a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu
bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
| 4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a
kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím,
pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se
zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
4.8. Vratky zboží jsou zatíženy poplatkem 20% z hodnoty zboží.


| 5 | DOPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ


| 5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese
kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
| 5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v
objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
| 5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným
způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s
opakovaným doručováním zboží, resp. Náklady spojené s jiným způsobem doručení.
| 5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a
v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu
svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
| 5.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky
prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
| 6 | PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
| 6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až
2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů).
| 6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
| 6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které
prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na
základě reklamy jimi prováděné,
| 6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží
tohoto druhu obvykle používá,
| 6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost
nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
| 6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
| 6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
| 6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší
cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým
užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo
při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
Stránka 4 z 6 | obchodní podmínky | Madako limited s.r.o. | Svojsíkova 514 | Městec Králové | 289 03 | IČ 24138827
| 6.4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době
dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.
| 6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na jeho adrese:
Madako limited s.r.o., Svojsíkova 514, Městec Králové, 289 03
| 6.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit
reklamační řád prodávajícího.


| 7 | DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


| 7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
| 7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §
1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
| 7.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní
inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:
http://www.coi.cz.
| 7.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou
kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany
osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykovává ve
vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
| 7.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.


| 8 | OCHRANA SOUKROMÍ


Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679.
| 8.1. Komu svoje osobní údaje poskytujete. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme. Právní
základ pro zpracování
| Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich
osobních údajů. Případně můžeme zpracovat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu, ale
pouze v následujících případech:
| Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy (splnění smlouvy uzavřené s Vámi, tedy i smluv
uzavřených prostřednictvím našeho e-shopu na stránkách www.madako.cz
| Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje (např.
daňové povinnosti),
| Zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů třetí strany (např. k zajištění
bezpečnosti našich webů, nebo abychom Vás mohli informovat o našich projektech, službách,
produktech, anketách, apod.),
Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a
Vašeho souhlasu k tomuto zpracování není třeba.
Jaké údaje zpracováváme a uchováváme?
Zpracováváme pouze Vaše osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich
služeb, zejména v rámci uzavření smlouvy prostřednictvím námi provozovaných e-shopů, odběrem
našich newsletterů apod.
Jedná se zejména o tyto osobní údaje, které uvádíte při využití našich služeb na internetu na našich
webových stránkách www.madakocz :
| Jméno a příjmení
| Kontaktní adresa
| Emailová adresa
| Telefonní číslo
| Platební údaje (číslo platební karty – pouze ale, pokud zvolíte příslušný způsob úhrady na
našeho e-shopu apod.)
| IP adresa, kterou Vám přidělil Váš poskytovatel internetu
| Soubory cookies a informace, na které podstránky jste se na našich internetových stránkách
podívali. Soubory cookies používáme k tomu, abychom zjistili preference návštěvníků
webových stránek a dokázali na základě toho přizpůsobit naši nabídku na míru konkrétnímu
návštěvníkovi.
Stránka 5 z 6 | obchodní podmínky | Madako limited s.r.o. | Svojsíkova 514 | Městec Králové | 289 03 | IČ 24138827
Cookies se mohou používat k tomu, abychom zjistili, zda už jste naše stránky z
Vašeho počítače někdy navštívili. Cookies jsou textové soubory, které uloží Vás internetový
prohlížeč na Váš disk v počítači. Pokud si nepřejete cookies ukládat, můžete je deaktivovat ve
Vašem internetovém prohlížeči.
Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, jste oprávněni tento
souhlas kdykoliv odvolat, a to odhlášením zaslaným na naši emailovou adresu
obchod@madako.cz, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu,
jakož i zákonnost zpracování, které jsme oprávněni provést i bez Vašeho souhlasu.
| 8.2. Účel zpracování. Komu Vaše osobní údaje poskytujeme
Vaše osobní údaje zpracováváme zejména, abychom vůči Vám mohli řádně splnit svoje
závazky ze smluv, které s námi uzavřete. Dále abychom Vám mohli nabízet služby, o které
jste projevili zájem, a abychom mohli zvyšovat kvalitu našich služeb a jejich bezpečnost a tím i
bezpečnost Vašich údajů.
Vaše osobní údaje tedy zpracováváme za účelem:
| Splnění našich závazků ze smluv, které jste s námi uzavřeli,
| Zvýšení kvality našich služeb a jejich rozvoje,
| Poskytování obchodních sdělení včetně nabídky našich produktů, služeb,
marketingových akcí a dalších projektů.
Vaše účast v marketingových akcích a odběru obchodních sdělení je zcela dobrovolná
a kdykoli ji můžete ukončit, a to odhlášením zaslaným na naši emailovou adresu
obchod@madako.cz, popř. odhlašovacím tlačítkem pod newsletterem nebo na
stránkách našich příslušných e-shopů.
Stejně tak jste oprávněni kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních
údajů pro účely našich marketingových akcí a zasílání našich obchodních sdělení (viz
též výše).
Ochraně Vašich osobních údajů věnujeme maximální péči. Svoje partnery, kterým
Vaše osobní údaje svěřujeme, vybíráme s důrazem na bezpečnost Vašich osobních
údajů, aby nemohlo dojít ke zneužití.Vašich údajů. Naši partneři jsou ověření a
spolehliví a jsou vázání diskrétností, souhlasili s uchováváním Vašich osobních údajů v
bezpečí a pouvažují je za důvěrné.
Nikdo z našich partnerů nesmí použít poskytnuté osobní údaje k jiným účelům, než ke
kterým jim byly z naší strany poskytnuty.
Třetí osoby, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, tak jsou pouze:
| Web-hostingová (či obdobná) firma, na jejíž platformě (HW či SW) jsou
provozovány naše webové stránky a e-shop; provozovatelé technologií, které jsou
využívány pro služby eshopu a provoz našich internetových stránek;
| Provozovatel služeb zálohy dat;
| Dopravce, který k Vám dopravuje Vámi objednané zboží;
| Osoby provozující výdejní místa pro předání Vámi objednaného zboží k Vašim
rukám;
| Poskytovatelé platební brán;
| Osoby, které pro eshop zajišťují bezpečnost a integritu dat, webů a služeb – IT
zabezpečení;
| Osoby poskytující nám služby v souvislosti s plněním povinností vůči orgánům České
republiky (zejména subjekty poskytující nám účetní, daňové, auditorské apod.služby);
Zásadně neprodáváme, neobchodujeme ani žádným jiným způsobem neposkytujeme Vaše
osobní údaje třetím stranám s výjimkou shora uvedených případů, které jsou nezbytné pro
plnění našich závazků vůči Vám a k řádnému a kvalitnímu poskytování našich služeb.
Pokud chcete vědět, které konkrétní údaje uchováváme k Vaší osobě, rádi Vám je na požádání
poskytneme. Pokud by i přes naši snahu o aktuálnost údajů byli některé záznamy nesprávné,
rádi je opravíme, popř. vymažeme nebo omezíme zpracování.
Stránka 6 z 6 | obchodní podmínky | Madako limited s.r.o. | Svojsíkova 514 | Městec Králové | 289 03 | IČ 24138827
| 8.3 Doba zpracování Vašich osobních údajů. Další informace v souvislosti se zpracováním
Vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu, po kterou mohou trvat právní důsledky
využívání našich služeb vyplývající ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů
(tedy po dobu trvání příslušného smluvního vztahu mezi námi a dále po dobu, po kterou může mít již
skončený právní vztah právní důsledky např. běžící záruky, účetní a daňové povinnosti vyplívající z
uskutečněného obchodu apod.). Osobní údaje poskytnuté na základě Vámi uděleného souhlasu
zpracováváme po dobu 10 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší
strany odvolán.
Svoje osobní údaje nám poskytujete výlučně dobrovolně. Abychom Vám mohli poskytnout některé
naše služby, je předání některých osobních údajů nutné, tedy pokud nám takové osobní údaje
nepředáte, nemůžeme Vám poskytnout příslušnou službu (např. nebudeme moci s Vámi uzavřít kupní
smlouvu na našem eshopu).
Z důvodu zpracování Vašich osobních údajů z naší strany, máte dále zejména následující práva
(vyjma již zmíněných výše):
| Právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu, doplnění nebo výmaz (v
určitých případech), popř. omezení zpracování;
| Právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů;
| Právo osobní údaje opravit či doplnit;
| Právo podat stížnost u dozorového úřadu;
| Další práva stanovená v zákoně a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.
Všechny práva a žádosti můžete uplatňovat na e-mail obchod@madako.cz .


| 9 | DORUČOVÁNÍ


Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.


| 10 | ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


| 11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany
sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z
obecně závazných právních předpisů.
| 11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co
nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jeho ustanovení není dotknutá platnost ostatních
ustanovení.
| 11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
podobě a není přístupná.
| 11.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Madako limited s.r.o., Svojsíkova 514,
Městec Králové. 289 03, adresa elektronické pošty obchod@madako.cz, madako@madako.cz,
telefon: 312 310 074.
Zapsal | 20.5.2018 | David Malát | jednatel | spolumajitel | Madako limited s.r.o.